Jogi közlemény

Az oldal tulajdonosa

Ennek a honlapnak a célja, hogy információt biztosítson a SAINT-GOBAIN ISOVER vállalattal, termékeivel és piacaival kapcsolatban.

Az odal tulajdonosa a Saint-Gobain ISOVER
Saint-Gobain Hungary Kft.
Cím: 2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5
Telefon: +36 (37) 528-321
E-mail: isover@isover.hu

A vállalat igyekszik olyan információkat adni, amelyek pontosak a tájékoztatás időpontjában. A vállalat azonban nem tudja garantálni az információk hiánytalan voltát, még abban az esetben sem, ha szabályos időközönként frissítést végez. A nem észlelhető hibák lehetősége miatt, javasoljuk, hogy a honlap valamennyi látogatója forduljon a vállalat kompetens osztályához, mielőtt döntést hozna a honlapon található információk alapján.

A vállalat nem tartozik felelősséggel semmilyen kárért, legyen az bármilyen jellegű, amely ezen, vagy a kapcsolódó honlapok bármelyikén található információk felhasználásából adódik.

Adatvédelmi szabályzat

Személyes adatok (a továbbiakban: „adatok”)
 
Tájékoztatás a weboldalunk látogatóinak és feliratkozóinak, az áruink és termékeink iránt érdeklődőknek, valamint a szerződéses partnereink részére.
 
Milyen adatokat kezelünk Ügyfeleinkre vonatkozóan?
 
A Saint-Gobain Hungary Kft. (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 hrsz., cégjegyzékszám: 13-09-061969, a továbbiakban mint: „SGCPHU”) elektronikus ügyféladatbázist vezet, amely a meglévő vagy potenciális ügyfeleink elérhetőségi adatait tartalmazza, amelyek különösen a következők adatokat jelentik: ügyfél neve, telephely/székhely címe, cégjegyzékszám, adószám, szállítási cím(ek), telefonszám, e-mail-cím, kapcsolattartó teljes neve, kapcsolattartó beosztása.
 
A fentieken kívül az SGPCHU webalapú adatbázist vezet azokról az ügyfeleiről, akik hozzájárulásukat adták marketing célú felhasználásukhoz.
 
Hogyan kerülnek be az adatok az adatbázisunkba?
 
Új adatokat kizárólag közvetlenül az ügyfeleinktől szerezzük be az ügyféladatbázisunkba.
 
Az adatok az alábbiakban megjelöltek szerint kerülnek be az SGPCHU ügyféladatbázisába:
 

 1. érvényes szerződésekből (amelyekben a SGCPHU, mint szerződő fél szerepel),
 2. közvetlenül a potenciális ügyfelektől szerezzük be őket, az ügyfél külön hozzájárulásával – különösen, amikor az ügyfél üzleti vagy szolgáltatásnyújtásra vonatkozó ajánlat megküldését kéri az SGPCHU-tól (vállalati képviselőink által tett látogatás során, értékesítési rendezvényeken vagy az ügyfél által e-mailes vagy telefonos megkereséséből eredően).
 3. hírlevelünkre történő közvetlen feliratkozás által.

 
Ügyfeleink a következő weboldalon (http://www.isover.hu/kapcsolati-urlap) elérhető elektronikus űrlapon regisztrálhatnak, amennyiben csatlakozni kívánnak az SGPCHU azon  adatbázisához, amelyben az SGPCHU az üzleti kommunikációban érdekelt ügyfeleit tartja nyilván.

Termékeinkre, vállalatunkra vonatkozó hírlevelekre feliratkozni a következő weboldalon (http://www.isover.hu) lehetséges.


Milyen előírásoknak kell eleget tennünk azért, hogy kezelhessük az Ön adatait?
 
A személyes adatok kezelésekor a SGCPHU, mint adatkezelő köteles eleget tenni az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényből, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 rendeletéből (a továbbiakban: „általános adatvédelmi rendelet”) (a továbbiakban: „alkalmazandó jogszabályok”) eredő kötelezettségeinek. A SGCPHU rendszeres ellenőrzéseket végez annak érdekében, hogy folyamatai biztosan megfeleljenek az alkalmazandó jogszabályok követelményeinek, és felelősséget vállal ezen kötelezettségek betartásáért a természetes személyek magánéletének kiemelten fontos megóvása mellett.
 
Kikkel osztjuk meg, illetve kiknek továbbítjuk az Ön adatait?
 
A SGCPHU és a Saint-Gobain vállalatcsoportba tartozó gazdasági társaságok minden személyes adatot az Európai Unió területén kezelnek.
 
Adatbázisunk nem kerül megosztásra harmadik félnek minősülő személyesadat-kezelővel.
 
Az adatok kezelésében érintett IT szolgáltatásokat a társaságon belül biztosítjuk – azaz munkavállalóinkat alkalmazzuk az adatok kezelése során, a maximális adatvédelem és titkosítás érdekében. Az ügyfelünk személyes adataihoz a Saint-Gobain vállalatcsoport IT osztálya (beleértve a külső adatfeldolgozókat) jogosult hozzáférni, azonban ezen adatokat az Európai Unió területén belül kezeljük az adatok biztonsági mentése és archiválása, valamint a vállalatcsoport által használt IKT rendszer működőképességének és frissítésének biztosítása érdekében.
 
Az ügyfél szállítási megrendelése esetén korlátozottan az SGPCHU megosztja az általa kezelt személyes adatokat olyan harmadik fél adatfeldolgozókkal, akik az SGCPHU nevében szolgáltató tevékenységeket végeznek (pl. levelek küldése, ajánlatokat tartalmazó hírlevelek nagyszámban történő kiküldése, ideértve az e-mailben küldött ajánlatokat stb.) azzal a feltétellel, hogy a személyes adatokat kizárólag a szükséges mértékig és ideig bocsátjuk rendelkezésre.
 
Miért kezeljük az Ön személyes adatait, és mennyi időre archiváljuk őket?
 
Az SGCPHU az ügyféladatbázisában szereplő szerződéses partnerek adatait a szerződéses viszony időtartamára tárolja annak érdekében, hogy a szerződésből eredő kötelezettségeinek eleget tudjon tenni, illetve, hogy a szerződésben biztosított jogait gyakorolhassa. A megrendelések (illetve akár a szerződés megszűnése utáni, szerződésből eredő követelések) archiválása érdekében az adatokat legalább további 10 évig tárolja a szerződéses viszony megszűnését követően. A szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatokat az SGCPHU érintett külön hozzájárulása nélkül is jogosult kezelni.
 
A rendszeres üzleti megkeresésekben érdekelt felekről nyilvántartott adatbázisunkban tárolt adatokat az adott ügyfél hozzájárulásának a visszavonásáig, de maximum 10 évig tároljuk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben rögzítettek szerint. Minden egyes üzleti megkeresés esetén az üzleti megkeresésekben érdekelt fél jogosult (díjmentesen) visszautasítani a jövőbeni üzleti megkereséseket (a megadott linkre kattintva). Amennyiben Ön regisztrálva van ebben az adatbázisban, és szeretné, ha törölnénk a nevét az adatbázisból, kérjük, küldjön e-mailt az adatvedelem.isover@saint-gobain.com címre.
 
Az áruink vagy szolgáltatásaink iránt érdeklődők adatainak és szerződéses partnereink adatainak a kezelése szerződésteljesítésen kívüli célból
 
Az ügyfél külön hozzájárulásával megszerzett adatokat új üzleti vagy szolgáltatásnyújtásra vonatkozó ajánlatok céljából, marketingajánlatokkal és hírlevelekkel (továbbá versenyekkel és egyéb értékesítési rendezvényekkel) kapcsolatosan kezeljük, lehetővé téve az adott ügyfelekre szabott ajánlatokat, valamint ügyfélelégedettségi felmérés céljából kezeljük, feltéve, hogy a kérdéses adatokat a hozzájárulás időtartamára megőrizzük. Az adatokat ezt követően töröljük az elektronikus adatbázisból.
 
Amennyiben az érintett személy az érvényességi idő lejárta előtt visszavonja a hozzájárulását, abban az esetben csak  a visszavont hozzájárulással kapcsolatos adatokat tároljuk, ezáltal teljesítve azon kérését, hogy ne keressük meg őt többé.
 
Milyen jogai vannak azoknak a természetes személyeknek, akiknek a személyes adatait kezeljük?
 
Az a természetes személy, akinek a személyes adatait az SGCPHU, mint adatkezelő kezeli, jogosult a SGCPHU által kezelt személyes adataihoz hozzáférni, illetve kérheti adatainak a kijavítását vagy törlését.
 
A természetes személyek bármikor visszavonhatják személyes adataik kezeléséhez adott hozzájárulásukat, amit díjmentesen tehetnek meg a SGCPHU címére küldött levélben vagy az adatvedelem.isover@saint-gobain.com címre küldött e-mailben, azzal a kikötéssel, hogy a hozzájárulás visszavonásakor kötelesek megjelölni, hogy mely célból történő adatkezelés miatt vonják vissza a korábban adott hozzájárulásukat (lásd fent).
 
Jogosultak továbbá az adatkezelés ellen tiltakozni, valamint joguk van az adathordozhatósághoz az alkalmazandó jogszabályok által megjelölt mértékig. 
 
Ezenkívül jogosultak arra, hogy panaszt tegyenek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22 c., https://naih.hu/), amennyiben az alkalmazandó jogszabályokban biztosított jogaik sérülnek.
 
Amennyiben további magyarázatra lenne szüksége a személyes adatokra vonatkozó adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársunkkal e-mailben az adatvedelem.isover@saint-gobain.com címen.
 
Adatvédelmi kapcsolattartó(k):
Ecsedi Edina edina.ecsedi@saint-gobain.com
Eckert Péter peter.eckert@saint-gobain.com

Cookie (süti) szabályzat

Alább olvashatja a jelen honlappal kapcsolatos legfontosabb cookie (süti) szabályozásokat.

 

Cookie-k (sütik) használata a www.isover.hu weboldalon

Azoknak a weboldalnak, amelyek az Európai Unió országain belül működtetnek, cookie-k használatához, és a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük. Az alábbiak során tájékoztatjuk Önt az általunk használt cookie-król és a használatuk céljáról.

 

Mi a cookie (süti)?

A cookie-k kis adatfájlok, amelyeket a böngésző helyez el a felhasználó számítógépén vagy eszközén. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára. A sütik önmagukban nem gyűjtik a számítógépen vagy a fájlokban tárolt adatokat. Olvassa el figyelmesen az alábbi tájékoztatót további információkért, hogyan gyűjtjük az információt, amikor Ön ezt a weboldalt használja.

A cookie-k típusai

 • Munkamenet cookie: ezek a cookie-k ideiglenesen aktiválódnak, amíg a böngészés folyik. Azaz, attól a pillanattól, amikor a felhasználó megnyitja a böngésző ablakot, addig a pillanatig, amíg be nem zárja azt. Amint bezárul a böngésző, minden munkamenet cookie törlődik.
 • Állandó cookie: ezek a cookie-k a felhasználó eszközén maradnak a cookie-ban meghatározott ideig. Minden alkalommal aktiválódnak, amikor a felhasználó meglátogatja a weboldalt.
   
 • Saját cookie: ezeket a cookie-kat az a weboldal hozzá létre, amelyet a felhasználó egy bizonyos időben éppen meglátogat. (pl. ebben az esetben a www.isover.hu )
 • Harmadik fél cookie: amikor egy felhasználó meglátogat egy oldalt, egy másik fél aktiválja a cookie-t a honlapon keresztül. 

Milyen sütiket használunk és miért?

 • Feltétlenül szükséges cookie: ezek a cookie-k segítséget nyújtanak honlapon történő mozgásban, megjegyzik a felhasználó egyes oldalakon végzett műveleteit. Ezen  cookie-k nélkül a szolgáltatások nem működnének. Ezek a cookie-k nem tárolnak olyan adatokat a felhasználóról, hogy milyen oldalakat nézett meg az interneten, vagy amelyeket marketing célból lehetne felhasználni.
  A feltétlenül szükséges cookie-kat az alábbiakra használjuk:
  -  Emlékszik a begépelt információkra a megrendelések oldalain, amikor a felhasználó különböző oldalakra navigál a böngészés ideje alatt;
  -  Emlékszik a megrendelt termékekre, szolgáltatásokra, miután kijelentkezik a weboldalról;
  -  Felismeri a felhasználót, ha bejelentkezik a weboldalunkra;
  -  Meggyőződik róla, hogy a felhasználó megfelelő szolgáltatáshoz kapcsolódik, miután néhány dolgot módosítottunk a weboldal működésén
  -  Elirányítja a felhasználót különböző szolgáltatások applikációihoz, vagy speciális szerverekhez.

  Ezen cookie-k elfogadása feltétele honlapunk megfelelő használatának, így ha a felhasználó kikapcsolja ezeket a cookie-kat, nem tudjuk garantálni weboldalunk megfelelő működését, illetve a megfelelő biztonságot oldalunk használata során.
   
 • Teljesítményt biztosító cookie-k: információkat gyűjtenek arról, hogy a felhasználó hogyan használja weboldalunkat (pl. milyen oldalakat tekint meg, illetve tapasztal-e valamilyen hibát). Ezek a cookie-k nem gyűjtenek információt, amelyek alapján azonosítható a felhasználó, és azért használjuk, hogy javítani tudjuk a honlapunk működését, megértsük a vevőink érdeklődését, és mérjük, milyen hatékonyak a hirdetéseink.
  A teljesítményt biztosító cookie-kat az alábbiakra használjuk:
  -  Web elemzések (Analytics): statisztikákat szolgáltat arról, hogy használják weboldalunkat
  -  Hirdetések válaszolási aránya: megmutatja, hogy milyen hatékonyak a hirdetéseink, beleszámítva azokat, amelyek a mi oldalunkra mutatnak.
  -  Hiba menedzsment: segít nekünk, hogy fejlesszük a weboldalunkat a felmerülő hibák mérésével.
  -  Design-ok tesztelése: weboldalunk különböző megjelenésű verzióinak teszteléséhez.

  A fenti cookie-k közül néhányat harmadik fél használ, esetlegesen további információkért keresse fel ezen partnerek weboldalán található titoktartási leírásokat.

  A honlapunk használatával elfogadja a Teljesítményt biztosító cookie használatát. Ezen cookie-k elfogadása feltétele honlapunk megfelelő használatának. Ha a felhasználó kikapcsolja ezeket a cookie-kat, nem tudjuk garantálni weboldalunk megfelelő működését, illetve a megfelelő biztonságot oldalunk használata során.
   
 • Használatot elősegítő cookie-k: ezeket a cookie-kat különböző szolgáltatások nyújtására használjuk, illetve hogy megjegyezzük a felhasználó beállításait, hogy megkönnyítsük az oldal látogatását.
  A teljesítményt biztosító cookie-kat az alábbiakra használjuk:
  -  Emlékszik a felhasználó beállításaira, mint pl. weboldal elrendezése, a szöveg mérete, előnyben részesítet beállítások és színek;
  -  Megmutatja, hogy a felhasználó mikor jelentkezett be a weboldalra.

  A fenti cookie-k közül néhányat harmadik fél használ, esetlegesen további információkért keresse fel ezen partnerek weboldalán található titoktartási leírásokat.

Az Ön hozzájárulása

A honlap böngészésével elfogadja, hogy cookie-kat helyezzünk el az Ön számítógépén abból a célból, hogy elemezni tudjuk, hogyan használja honlapunkat. Hogyha nem egyezik bele, hogy cookie-kat használjunk, amikor Ön ezen az oldalon böngészik, előfordulhat, hogy weboldalunk nem fog teljeskörűen működni.

Hogyan lehet törölni/kikapcsolni a cookie-kat?

Minden böngésző lehetővé teszi a cookie beállításainak változtatását. Viszont nagyon fontos, hogy mivel a cookie-k célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése esetén előfordulhat, hogy felhasználóink nem lesznek képesek weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.
Általában a böngészők „Beállítások” menüiben találhatók a cookie-kal kapcsolatos beállítások. A cookie-k beállításával kapcsolatban az alábbi linkek is segítségére szolgálnak, valamint további információt az egyes böngészők „Súgó” menüjében talál.

A legnépszerűbb böngészők cookie beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

Firefox

Google Chrome

Internet Explorer 11

Internet Explorer 10

Internet Explorer 9

Internet Explorer 8

Safari

 

Hogyan lehet visszavonni a hozzájárulást?

Ha hozzájárult a cookie-k használatához, a böngésző cookie-kat tárol az Ön számítógépén vagy egyéb eszközén, hogy rendszerünk felismerje beállításait. A hozzájárulás érvényessége időnként lejár. Azonban, hogyha szeretné visszavonni hozzájárulását, a böngészője cookie beállításai között bármikor megteheti.

További információk a cookie-król

A cookie-kal kapcsolatos részletesebb tudnivalókért keresse fel az alábbi weboldalakat:

http://www.youronlinechoices.com/hu/

http://www.allaboutcookies.org/

http://cookiepedia.co.uk/cookie-laws-across-europe

Google Analytics Cookie-k

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/